Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

Dotované projekty

Obnova vozového parku v Dopravním podniku Ostrava a.s.

V letech 2017-2018 plánuje Dopravní podnik Ostrava a.s. rozšířit vozový park o několik moderních bezemisních a nízkoemisních vozidel jako jsou trolejbusy, elektrobusy a středněkapacitní tramvaje. Tato vozidla bychom rádi pořídili za finanční pomoci dotací z EU v novém programovacím období a to v rámci nového „Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020“, výzvy č. 20. Nově pořízená vozidla budou obsluhovat lokality Hranečník, Klimkovice, Poruba a Ostrava – Jih. Připravované projekty jsou v souladu s Integrovaným plánem mobility Ostrava z roku 2015. Městská hromadná doprava v Ostravě je zařazena do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS a je zajišťována Dopravním podnikem Ostrava a.s., který se snaží kontinuálně obnovovat a rozšiřovat vozový park. Občanům Ostravy a jejím návštěvníkům tím poskytuje kvalitnější služby, pro které se stane cestování veřejnou hromadou dostupnější a pohodlnější. Připravované projekty jsou rovněž v souladu s Koncepcí rozvoje cestovního ruchu statutárního města Ostrava. Pořízením nízkoemisních a bezemisních vozidel dojde ke zlepšení kvality ovzduší. Věříme, že zkvalitňování služeb povede ke zvýšení poptávky po veřejné hromadné dopravě, a tím ke snížení využívání individuální dopravy, která významným způsobem znečišťuje ovzduší.

 

Regionální operační program Regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Pořízení dopravních prostředků MHD v DPO

Realizací projektu došlo k modernizaci drážních vozidel DPO pořízením dopravních prostředků v letech 2014 a 2015. Pořízeno bylo 12 ks nových trolejbusů (z toho 6 ks 12metrových a 6 ks 18metrových) od dodavatele ŠKODA ELECTRIC, a.s. a také byly pořízeny 3 ks 12metrových rekonstruovaných trolejbusů od společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. V rámci projektu bylo rekonstruováno 12 ks krátkých tramvají VarioLFR.S, dodavatelem rekonstrukcí byla společnost PRAGOIMEX a.s. Všechna nová vozidla jsou bezbariérová, v případě rekonstruovaných tramvají je podíl nízkopodlažní plochy min 35%, u nakoupených rekonstruovaných trolejbusů je podíl nízkopodlažní plochy 60,6%. Cílem projektu bylo především zkvalitnění služeb pro cestující MHD v Ostravě a zvýšení komfortu a dostupnosti veřejné hromadné dopravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Číst dál...

Program švýcarsko-české spolupráce

Zkvalitnění infrastruktury tramvajové dopravy v Ostravě

Cílem projektu byla výstavba kolejového propojení ulic Plzeňská - Pavlovova, rekonstrukce tramvajových nástupišť Krajský úřad, Křižíkova a výstavba přístřešků a zábradlí na dalších 9 tramvajových zastávkách (Vyškovice, Horymírova, Důl Hlubina, J. Kotase, Nádraží Vítkovice, Smyčka Vřesinská, Dolní, Tylova a B. Nikodéma).

Číst dál...

Operační program životní prostředí (SFŽP)

Snížení energetické náročnosti budovy Závodní stravování

Realizací projektu došlo ke snížení energetické náročnosti budovy a to snížením tepelných ztrát konstrukcí budovy jejich "zateplením". Došlo k opatřením spočívajících v zateplení obvodových stěn, vodorovných konstrukcí a výměně výplní otvorů budovy Závodní jídelna se sálem a banketní místností v areálu Dílny Martinov, Martinovská 3293/40, 723 00 Ostrava-Martinov. Stavební práce v rámci projektu probíhaly v období od června do srpna 2015. Realizátorem stavební části projektu byla společnost BYSTROŇ Group a.s.

Číst dál...

Obnova vozového parku MHD autobusy

Projekt naší společnosti "Obnova vozového parku MHD autobusy", naplňující podmínky ROP NUTS II Moravskoslezsko pro oblast podpory 1.3. Rozvoj dopravní obslužnosti, dílčí oblast podpory 1.3.2. Nákup dopravních prostředků veřejné dopravy včetně specifického vozového parku, byl vybrán jako projekt úspěšného žadatele o dotaci. Z celkových výdajů projektu ve výši 327 mil Kč byla výše dotace 96 mil Kč.

Číst dál...

Renovace vozového parku drážních vozidel

Projekt naší společnosti "Renovace vozového parku drážních vozidel", naplňující podmínky ROP Moravskoslezsko pro oblast podpory 1.3. Rozvoj dopravní obslužnosti, dílčí oblast podpory 1.3.2. Nákup dopravních prostředků veřejné dopravy včetně specifického vozového parku. Celkové rozpočtované náklady projektu jsou 703 mil Kč, dotace představuje 236 mil Kč.

Číst dál...

Vzdělávání zaměstnanců Dopravního podniku Ostrava zprostředkované projekty z OP LZZ

Název projektu: Vzdělávejte se pro růst! – Moravskoslezský kraj
Žadatel: Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poskytovatel dotace: Evropský sociální fond v ČR, Operační program lidské zdroje a zaměstnanost, Úřad práce České republiky
Datum ukončení projektu: 31. 3. 2014

V průběhu tohoto projektu se od začátku roku 2013 do února roku 2014 „proškolilo“ celkem 147 zaměstnanců v následujících vzdělávacích aktivitách:

Číst dál...

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí

Na uchování památkové hodnoty vozidel byly rozpočtovány celkové výdaje ve výši 371 tis. Kč. Dotace poskytovatele činí 204 tis. Kč. Měla by pokrýt u vozidla ev. č. 50 - "Brňák" nové nátěry, u vozidla ev. č. 106 - "Stovka" opravu dřevěného obložení, nové nátěry a u vozidla ev. č. 269 -"Komárek vlečný" opravu oken.

Číst dál...

Emulzní motorová nafta

Smyslem projektu je vybudovat zázemí pro využívání emulzní motorové nafty v autobusech Dopravního podniku Ostrava a.s. staršího data výroby, u kterých dojde používáním tohoto paliva k výraznému snížení hodnot škodlivin vypouštěných provozem vozidel do ovzduší. Jedná se o významný ekologický přínos, na který statutární město Ostrava přispělo částkou 4 milionů Kč na pokrytí nákladů jak investičního, tak provozního charakteru.

Číst dál...

Jste zde: O nás Dotované projekty