Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

Podróżuj z kartą płatniczą w ramach połączeń Przedsiębiorstwa Transportowego Ostrawa

1) Wstęp

Drodzy pasażerowie,
Oddajemy w Państwa ręce broszurę informacyjną, w której chcemy zaprezentować rozszerzenie zastosowania elektronicznego systemu odprawy pasażerów w pojazdach Przedsiębiorstwa Transportowego Ostrawa w postaci nowego sposobu odprawy.
Korzystając z dotacji UE ROP województwa morawsko-śląskiego wprowadziliśmy w 2015 roku zaawansowany technologicznie system odprawy pasażerów przy użyciu chipowych kart zbliżeniowych ODIS. Mając na celu zwiększenie jakości usług, komfortu jazdy i dostępności biletów chcielibyśmy zaoferować nowe rozwiązanie, stawiające odprawę pasażerów na światowym poziomie. Od połowy 2016 roku, pasażerowie mają możliwość płacenia za poszczególne elektroniczne bilety w ostrawskim MHD przy użyciu tradycyjnych zbliżeniowych kart płatniczych. Dzięki temu odprawa pasażerów staje się prostsza i wygodniejsza.
Proszę zwrócić uwagę na następujące informacje dotyczące możliwości podróżowania przy użyciu zbliżeniowej karty płatniczej.

 

2) Podstawowe pojęcia

Rysunek nr 1

Karta płatnicza
to zbliżeniowa karta płatnicza przeznaczona do wykonywania płatności bezgotówkowych, jest wydawana osobom fizycznym i prawnym, głównie przez banki. Do stosowania w transporcie musi być używana zbliżeniowa karta płatnicza, która jest oznaczona symbolem zgodnie z Rysunkiem nr 1.
CC
oznacza clearingowe (rozliczeniowe) Centrum Koordynacji ODIS s.r.o.
DPO
Przedsiębiorstwo Transportowe Ostrawa a.s.
Check-in
oznacza przyłożenie karty płatniczej do terminala podczas wchodzenia do pojazdu.
Check-out
oznacza przyłożenie karty płatniczej do terminala podczas wychodzenia z pojazdu.
Bilet elektroniczny
oznacza pojedynczy bilet przesiadkowy lub bilet jednorazowy wydany przez terminal przy pomocy karty ODIS lub karty płatniczej.
ODIS
oznacza Zintegrowany System Transportowy województwa morawsko-śląskiego.
Terminal (terminal odpraw)
oznacza urządzenie w pojazdach DPO, które jest wykorzystywane do odprawy pasażerów poprzez kartę ODIS lub kartę płatniczą.

 

3) Podróżowanie z kartą płatniczą

Karty płatnicze są akceptowane przez wszystkie terminale, które znajdują się w pojazdach Przedsiębiorstwa Transportowego Ostrawa a.s.. Warunki korzystania z terminali są zawarte w Taryfie Przewozu Pasażerów Przedsiębiorstwa Transportowego Ostrawa a.s.
Korzystanie z kart płatniczych w transporcie miejskim jest zgodne z wymogami organizacji płatniczych Visa i Mastercard oraz umożliwia rozliczenie wszystkich typów zbliżeniowych kart płatniczych Visa i MasterCard (debetowe, kredytowe i pre-paid), które pozwalają na wykonanie bezdotykowej transakcji off-line (uwaga: niektóre rodzaje naklejek zbliżeniowych nie posiadają takiej funkcji).
W przypadku problemów z odprawą pasażera przy pomocy karty płatniczej w terminalu, konieczne jest skontaktowanie się z bankiem, który tę kartę wydał. Można również skorzystać z adresu e-mail dopravnireseni@csob.cz

 

3.1) Użycie karty płatniczej w pojeździe

Rysunek nr 2 i 3

Wejście (Check-in)
Jeżeli pasażer chce się odprawić przy użyciu karty płatniczej (zakupić pojedynczy bilet elektroniczny), to przy każdym wejściu do pojazdu, musi przyłożyć kartę płatniczą do terminala, patrz Rysunek nr 2.
Po udanym przyłożeniu karty płatniczej do terminalu, zostanie wyświetlona informacja dla podróżującego „Karta płatnicza zarejestrowana“, patrz Rysunek nr 3.
Elektroniczny bilet jednorazowy (Check-out do 10 minut jazdy)
W przypadku, gdy pasażer nie będzie przesiadać się do innego pojazdu i jego podróż nie trwa dłużej niż 10 minut, to musi zakończenia swojej podróży przy opuszczaniu pojazdu poprzez przyłożenie do terminala karty płatniczej (Check-out).
Na ekranie terminala zostanie wyświetlona informacja „Karta płatnicza zarejestrowana“, patrz Rysunek nr 3.
Elektroniczny bilet przesiadkowy (przesiadka do 45 minut jazdy)
W trakcie jazdy, która zajmuje dłużej niż 10 minut lub podczas jazdy z przesiadką, przy wychodzeniu, pasażer nie musi przykładać karty płatniczej do terminala. Jeżeli jednak kartę przyłoży, opłata za podróż zostanie przeliczona na podstawie rzeczywistych czasów podróży i przesiadki.
W przypadku, gdy kartę przyłoży, na ekranie terminala zostanie wyświetlona informacja „Karta płatnicza zarejestrowana“, zgodnie z Rysunkiem nr 3.
Podczas przesiadki do następnego połączenia zawsze należy przyłożyć kartę płatniczą do terminala (Check-in).

 

3.2) Odmowa przyjęcia nieważnej karty płatniczej przez terminal w pojeździe

Rysunek nr 4

Jeśli karta płatnicza znajduje się na liście zablokowanych kart (np. z powodu niewystarczających środków na rachunku bankowym), to po jej przyłożeniu na terminala zostanie wyświetlona informacja "Karta nieważna - karta znajduje się na liście zablokowanych kart", więcej Rysunek nr 4.

Sposób rozwiązania:

 • Pasażer zwraca się do wydawcy karty płatniczej celem zweryfikowania powodu zablokowania lub
 • jeśli przyczyna zablokowania karty została usunięta, karta może zostać usunięta z listy zablokowanych kart w transporcie miejskim w następujący sposób:
  a) automatycznie czwartego lub czternastego dnia kalendarzowego miesiąca
  b) pasażer może poprosić o usunięcie z listy zablokowanych kart w transporcie miejskim na stronie https://karta.odiska.cz/emvweb (niezbędna rejestracja).

UWAGA!
Jeśli zostanie wyświetlony komunikat "Karta nieważna - karta znajduje się na liście zablokowanych kart", to bilet nie zostanie zakupiony, a pasażer musi kupić go w inny sposób.

 

3.3) Odmowa przyjęcia nieobsługiwanej karty przez terminal w pojeździe

Rysunek nr 5

Jeżeli pasażer przyłoży niepoprawną kartę płatniczą do terminalu, na ekranie wyświetlona zostanie informacja "Transakcja odrzucona“, więcej Rysunek nr 5, karta płatnicza została odrzucona. Niepoprawna karta płatnicza - w tym przypadku karta albo utraciła swoją ważność, albo jest uszkodzona, albo nie jest przeznaczona do płatności w środkach transportu publicznego, albo nie jest zgodna ze standardami VISA lub Mastercard.

UWAGA!
Jeśli zostanie wyświetlony komunikat "Transakcja odrzucona“, to bilet nie zostanie zakupiony, a pasażer musi kupić go w inny sposób.

 

3.4) Informacja świetlna w trakcie transakcji po przyłożeniu karty do terminala

O przebiegu transakcji informują również sygnały świetlne w górnej części ekranu, patrz Rysunek nr 6.

Rysunek nr 6

 

4) Wyświetlanie poszczególnych użyć karty płatniczej w terminalu

Rysunek nr 7

W menu „Pozostałe opcje" na ekranie głównym, po wybraniu opcji „Informacje dot. karty" można wyświetlić listę zarejestrowanych zastosowań karty płatniczej w terminalu w danym pojeździe, patrz Rysunek nr 7.

5) Bilety

Za pomocą karty płatniczej można zakupić tylko zwykły elektroniczny bilet przesiadkowy lub jednorazowy. Zakup pozostałych biletów (ze zniżką, dopłat do biletów) nie jest możliwy.
Ceny biletów są określone przez obowiązującą Taryfę Przedsiębiorstwa Transportowego Ostrawa a.s.

6) Rozliczenia

Rozliczenie wykonanych przejazdów przy użyciu karty płatniczej w terminalu odbywa się codziennie o godzinie 3:00 w CC. Rozliczane są wszystkie przejazdy za ostatni okres rozliczeniowy, czyli pomiędzy godziną 3:00 pierwszego dnia do godziny 2:59 następnego dnia.
W przypadku, gdy pasażer w danym okresie rozliczeniowym zrealizuje więcej przejazdów, a suma kwot pobranych za te transakcje przekroczy cenę biletu 24-godzinnego, pasażer zostanie obciążony jedynie kosztem biletu 24-godzinnego, zgodnie z obowiązującą taryfą.
Rozliczenie odbywa się na podstawie indywidualnych przyłożeń karty płatniczej do terminali w pojazdach, przy czym brane jest pod uwagę, czy było to użycie Check-in, czy też Check-out.
CC w rezultacie prześle końcowe rozliczenie transakcji do banku – wydawcy karty.

7) Interfejs WWW dla posiadaczy karty płatniczej

Interfejs WWW dla posiadaczy kart płatniczych znajduje się pod adresem karta.odiska.cz/emvweb.
Logowanie do interfejsu WWW kart płatniczych użytych w transporcie publicznym wymaga wcześniejszej rejestracji. Aby zarejestrować się w systemie należy wprowadzić adres e-mail, który jednocześnie pełni rolę login-u oraz hasło.

Przy pomocy interfejsu WWW użytkownik karty może:

 • wyświetlić przegląd transakcji,
 • pobrać lub wydrukować rachunek,
 • zmienić hasło,
 • złożyć wniosek o usunięcie z listy zablokowanych kart,
 • dodać i usunąć kartę płatniczą z konta,
 • wprowadzić reklamację.
 

8) Reklamacja wysokości pobranej opłaty

Jeżeli pasażer zapłacił kartą płatniczą za bilet, ale nie zgadza się z wysokością pobranej kwoty, ma prawo do złożenia reklamacji pod adresem karta.odiska.cz/emvweb. Reklamacja w ten sposób może być złożona tylko przez zarejestrowanego użytkownika. Odpowiedź na reklamację zostanie użytkownikowi przekazana także za pośrednictwem interfejsu www. Jeżeli reklamacja okaże się uzasadniona, zostanie przekazana rekompensata finansowa w formie transakcji zwrotnej w stosunku do użytej karty płatniczej.
Reklamacja może być także złożona osobiście przez pasażera za pomocą przygotowanego do tego celu formularza w Centrum Informacyjnym Transportu Publicznego Koordynatora ODIS s.r.o. pod adresem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrawa lub pod adresem e-mail reklamace@kodis.cz
Reklamacja powinna być złożona przez pasażera niezwłocznie, nie później niż dwa miesiące od daty nieprawidłowego świadczenia usługi, w przeciwnym wypadku prawo do złożenia reklamacji wygasa.

 

9) Kontrola w trakcie przejazdu

Rysunek nr 8

Kontrola w trakcie przejazdu będzie przeprowadzana zgodnie z obowiązującymi Umownymi Warunkami Transportu Miejskiego Przedsiębiorstwa Transportowego Ostrawa a.s. na 2 sposoby:

a) Kontrola za pomocą terminala
Jeśli podróżujący podczas kontroli okaże karta płatniczą, zostanie poproszony przez inspektora o przyłożenie karty płatniczej do dowolnego terminala w pojeździe, co może być wykonane tylko wtedy, gdy na ekranie wyświetlana jest informacja "kontrola biletów". Na ekranie terminala wyświetli się lista zarejestrowanych przypadków użycia karty płatniczej w pojeździe, patrz Rysunek nr 8.
Przyłożenie karty płatniczej do terminala podczas kontroli biletów nie spowoduje kupna kolejnego biletu.
b) Kontrola za pomocą urządzenia do kontroli inspektora transportu miejskiego
Pasażer przykłada kartę płatniczą do urządzenia kontrolnego na żądanie inspektora transportu miejskiego.

 

10) Bezpieczeństwo i ochrona danych

Podczas korzystania z kart płatniczych w transporcie miejskim stosowany jest standard bezpieczeństwa PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), który prezentuje międzynarodowe zasady określające warunki postępowania z danymi posiadaczy kart płatniczych. Międzynarodowe warunki, których przestrzeganie jest wymagane przez organizacje i firmy obsługujące karty płatnicze, są przeznaczone dla organizacji, które opracowują, przesyłają lub przechowują dane z kart płatniczych i transakcji kartami.
Informacje o kartach płatniczych muszą być oczywiście chronione także przez posiadacza kart płatniczych. Podczas użycia karty płatniczej w terminalu w transporcie miejskim nigdy nie należy wprowadzać kodu PIN.

 

11) Pozostałe informacje

Terminale do usługi kart płatniczych w pojazdach transportu miejskiego obsługuje jedynie Przedsiębiorstwo Transportowe Ostrawa a.s.
Obsługę kart płatniczych w ODIS, włącznie z rozliczaniem transakcji, realizuje i technicznie zabezpiecza Koordynator ODIS s.r.o.
Więcej informacji o stosowaniu kart płatniczych w transporcie miejskim, znajdą Państwo na stronie www.dpo.cz lub na www.kodis.cz.

 

Wprowadzenie i modernizacja systemów odprawy i obsługi pojazdów MHD w Ostrawie zostało sfinansowane ze środków EU, ROP NUTS II województwo morawsko-śląskie.

Jste zde: Jízdné Dopravní podnik Ostrava Jízdné Podróżuj z kartą płatniczą w ramach połączeń Przedsiębiorstwa Transportowego Ostrawa