Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

Cestujeme s platební kartou ve spojích Dopravního podniku Ostrava

1) Předmluva

brožura PDF

Vážení cestující,

dostává se Vám do rukou informační příručka, ve které Vás chceme seznámit s výhodami elektronického odbavovacího systému ve vozidlech Dopravního podniku Ostrava a.s.

S využitím dotací z fondu EU ROP Moravskoslezsko jsme v roce 2015 pořídili novou moderní technologii pro odbavování cestujících prostřednictvím bezkontaktních čipových karet ODISka.

V polovině roku 2016, pro zvýšení kvality služeb, cestovního komfortu a dostupnosti jízdních dokladů, byla uvedena další novinka, která odbavování cestujících posunula na světovou úroveň, a to možnost hradit jednotlivé elektronické jízdenky v ostravské MHD prostřednictvím běžných bezkontaktních bankovních platebních karet. Odbavování cestujících se tím stalo ještě jednodušší a pohodlnější.

Věnujte, prosím, zvýšenou pozornost následujícím informacím o možnosti cestování s bezkontaktní platební kartou.

Váš Dopravní podnik Ostrava a.s.
2. července 2017

 

2) Základní pojmy

obr.1 / klikněte pro zvětšení

DPO
Dopravní podnik Ostrava a.s.
ODIS
Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje.
CC
Clearingové (zúčtovací) centrum Koordinátora ODIS s.r.o.
Platební karta
je bezkontaktní bankovní platební karta určená k bezhotovostním platbám a je vydávána fyzickým i právnickým osobám především bankami. Pro použití v dopravě se musí jednat o bezkontaktní bankovní platební kartu, která je označena symbolem dle Obrázku č. 1.
Terminál (odbavovací terminál)
je zařízení ve vozidlech DPO, které slouží k odbavování cestujících prostřednictvím platební karty.
Elektronická jízdenka
je jednotlivá přestupní nebo nepřestupní jízdenka pořízená prostřednictvím odbavovacího terminálu a platební karty.
Check-in
je přiložení platební karty k terminálu při nástupu.
Check-out
je přiložení platební karty k terminálu při výstupu.

 

3) Cestování s platební kartou

Platební karty jsou akceptovány všemi terminály, jimiž jsou vozidla Dopravního podniku Ostrava a.s. vybavena. Podmínky pro jejich využívání jsou součástí Tarifu pro přepravu cestujících Dopravního podniku Ostrava a.s. a Smluvních přepravních podmínek Dopravního podniku Ostrava a.s.

Používání platebních karet v dopravě je v souladu s požadavky karetních asociací VISA a Mastercard a umožní odbavení všech typů bezkontaktních platebních karet VISA a Mastercard (debetních, kreditních i předplacených), které umožňují provádět bezkontaktní offline transakce (pozn. některé typy bezkontaktních nálepek, tzv. stickery, tuto vlastnost nemají).

V případě výskytu problémů s odbavením platební karty na terminálu je nutné obrátit se na vydavatelskou banku, případně je možné využít e-mailovou adresu dopravnireseni@csob.cz

 

3.1) Příklady jízd s elektronickou jízdenkou

klikněte pro zvětšení

 

3.2) Použití platební karty ve vozidle

obr.2,3 / klikněte pro zvětšení

Nástup (Check-in)
Pokud se chce cestující odbavit pomocí platební karty (zakoupit jednotlivou elektronickou jízdenku), musí při každém nástupu do vozidla přiložit platební kartu k terminálu, viz Obrázek č. 2.
Po úspěšném přiložení platební karty k terminálu je cestujícímu zobrazena informace „Platební karta evidována“, viz Obrázek č. 3.

Elektronická nepřestupní jízdenka (Check-out do 10 minut jízdy)
V případě, že cestující nebude přestupovat do dalšího spoje a zároveň jeho cesta není delší než 10 minut jízdy, má možnost svou jízdu ukončit při výstupu z vozidla přiložením platební karty k terminálu (Check-out).
Na obrazovce terminálu je zobrazena informace „Platební karta evidována“, viz Obrázek č. 3.

Elektronická přestupní jízdenka (přestup do 45 minut jízdy)
Při jízdě delší než 10 minut nebo při jízdě s přestupováním cestující nemusí přikládat při výstupu platební kartu k terminálu. Pokud však přiložení provede, systém vyhodnotí jízdné podle skutečných časů přiložení či časů přestupů.
V případě, že přiložení provede, bude na terminálu zobrazena informace „Platební karta evidována“ dle Obrázku č. 3.
Při přestupu do následujícího spoje se vždy provádí přiložení platební karty k terminálu (Check-in).

K odbavovacímu terminálu přikládejte pouze a jen jednu platební kartu, kterou chcete použít pro odbavení (při nástupu / výstupu / přestupu) v rámci jedné jízdy.
Přiložením více platebních karet najednou nebo různých platebních karet v rámci jedné jízdy se vystavujete nebezpečí odbavení ze všech přiložených platebních karet najednou, resp. z každé platební karty zvlášť.

 

3.3) Světelná signalizace průběhu transakce po přiložení karty k terminálu

klikněte pro zvětšení

 

3.4) Odmítnutí neplatné platební karty terminálem ve vozidle

obr.4 / klikněte pro zvětšení

Pokud se platební karta dostala na seznam blokovaných karet (např. z důvodu nedostatečných finančních prostředků na bankovním účtu), při přiložení takové platební karty se zobrazí na obrazovce terminálu informace „Neplatná karta - karta je na seznamu blokovaných karet“, viz Obrázek č. 4.

Postup řešení:

 • cestující se obrátí na vydavatele platební karty pro ověření důvodu blokace, nebo
 • pominul-li důvod blokace karty, může být karta odstraněna ze seznamu blokovaných karet v dopravě následujícím způsobem:
  a) automaticky každý čtvrtý a čtrnáctý den v měsíci,
  b) cestující požádá o odstranění ze seznamu blokovaných karet v dopravě na webových stránkách https://karta.odiska.cz/emvweb (nutná registrace).

POZOR!
Při zobrazení informace „Neplatná karta – karta je na seznamu blokovaných karet“ není zakoupen jízdní doklad a cestující si jej musí opatřit jiným způsobem.

 

3.5) Odmítnutí neschválené platební karty terminálem ve vozidle

obr.5 / klikněte pro zvětšení

Pokud cestující přiloží neschválenou platební kartu k terminálu, na obrazovce se zobrazí informace „Transakce zamítnuta“, viz Obrázek č. 5, platební karta byla odmítnuta.

Neschválená platební karta - v tomto případě vypršela doba platnosti karty, karta je poškozena, není určena pro úhradu v prostředcích veřejné dopravy nebo neodpovídá standardům VISA nebo Mastercard.

POZOR!
Při zobrazení informace „Transakce zamítnuta“ není zakoupen jízdní doklad a cestující si jej musí opatřit jiným způsobem.

 

4) Zobrazení jednotlivých přiložení platební karty k terminálu

obr.6 / klikněte pro zvětšení

V nabídce „Další volby“ na výchozí obrazovce a výběrem položky „Info o kartě“ lze zobrazit seznam evidovaných přiložení platební karty k terminálům v daném vozidle, viz Obrázek č. 6.

5) Jízdenky

Prostřednictvím platební karty lze pořídit pouze elektronickou obyčejnou jízdenku přestupní, nebo nepřestupní.

Pořízení jiných jízdenek (zlevněných, dokupovaných) není možný.

Ceny jízdenek jsou stanoveny platným Tarifem pro přepravu cestujících Dopravního podniku Ostrava a.s.

 

6) Přepravní kontrola

obr.7 / klikněte pro zvětšení

Přepravní kontrola bude probíhat dle platných Smluvních přepravních podmínek Dopravního podniku Ostrava a.s. a to dvěma způsoby:

a) Kontrola prostřednictvím terminálu

Pokud se cestující při přepravní kontrole prokáže platební kartou, bude přepravním kontrolorem vyzván k opětovnému přiložení této platební karty k libovolnému terminálu ve vozidle, které provede pouze tehdy, bude-li na obrazovce terminálu zobrazená informace „Přepravní kontrola“.

Na obrazovce terminálu bude zobrazen seznam evidovaných přiložení dané platební karty ve vozidle, viz Obrázek č. 7.

Přiložením platební karty k terminálu při přepravní kontrole nevede k pořízení žádného dalšího jízdního dokladu.

b) Kontrola prostřednictvím kontrolního zařízení přepravního kontrolora

Cestující přiloží platební kartu ke kontrolnímu zařízení na výzvu přepravního kontrolora.

 

7) Zúčtování

Zúčtování provedených přiložení platebních karet k terminálu, je prováděno denně ve 3:00 hodiny v CC. Zúčtovány jsou všechny jízdy za uplynulé zúčtovací období, kterým je časové rozmezí od 3:00 hodin prvního dne do 2:59 hodin následujícího dne.

V případě, že cestující za zúčtovací období provede více jízd a součet částek za tyto transakce překročí cenu 24hodinové jízdenky, je cestujícímu následně účtována jen cena obyčejné 24hodinové jízdenky dle platného tarifu.

Zúčtování je provedeno dle jednotlivých přiložení platební karty k terminálům ve vozidlech, přičemž se vyhodnocuje, zda se jednalo o Check-in, nebo Check-out.

CC následně zašle finální platební transakci do vydavatelské banky.

 

8) Webové rozhraní pro držitele platební karty

Webové rozhraní pro držitele platebních karet najdete na adrese karta.odiska.cz/emvweb.
Přihlášení do webového rozhraní použitých platebních karet v dopravě vyžaduje registraci.

Pro registraci držitele platební karty je nutné zadat emailovou adresu, která je současně uživatelským jménem, a heslo.

Pomocí webového rozhraní může držitel platební karty provádět:

 • zobrazení přehledu transakcí,
 • stažení daňového dokladu pro uložení či tisk,
 • změnu hesla,
 • podávat žádost o odstranění ze seznamu blokovaných karet,
 • přidávat a odstraňovat další platební kartu k účtu,
 • zadávat reklamace.
 

9) Reklamace výše zúčtované částky

Pokud cestující uhradil jízdné platební kartou, ale nesouhlasí s výší zaúčtované částky, uplatní reklamaci na adrese karta.odiska.cz/emvweb.

Reklamaci tímto způsobem může provádět pouze registrovaný uživatel.

Vyjádření k reklamaci bude uživateli zpřístupněno opět prostřednictvím webového rozhraní. Pokud bude reklamace shledána jako oprávněná, bude provedeno finanční vyrovnání prostřednictvím návratové transakce k použité platební kartě.

Reklamaci může cestující uplatnit rovněž osobně na předepsaném formuláři v Dopravním infocentru Koordinátora ODIS s.r.o. na adrese Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava nebo e-mailem na adrese reklamace@kodis.cz (v těchto případech je nutné vždy uvést prvních 6 a poslední 4 čísla platební karty).

Reklamaci je cestující oprávněn uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne vadného poskytnutí služby, jinak právo na reklamaci zanikne.

 

10) Bezpečnost a ochrana dat

Při používání platebních karet v dopravě je dodržován bezpečnostní standard PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), který představuje mezinárodní pravidla definující podmínky nakládání s údaji držitelů platebních karet.

Tato mezinárodní pravidla, jejichž plnění je vyžadováno kartovými asociacemi a společnostmi, jsou určena pro organizace, které zpracovávají, přenášejí nebo uchovávají data z platebních karet a kartových transakcí.

Údaje o platební kartě musí samozřejmě chránit také samotní držitelé platebních karet. Při použití platební karty v dopravě se při přikládání platební karty k terminálu nikdy nezadává PIN.

 

11) Informace o provozovateli

Terminály pro službu používání platební karty v dopravě provozuje ve vozidlech městské hromadné dopravy pouze Dopravní podnik Ostrava a.s.

Službu používání platební karty v ODIS včetně zúčtování v CC provozuje a technicky zajišťuje Koordinátor ODIS s.r.o.

Více informací o použití platebních karet v dopravě naleznete na www.dpo.cz, nebo www.kodis.cz.

 

Zavedení a modernizace odbavovacích a palubních systémů MHD v Ostravě bylo financováno z EU, ROP NUTS II Moravskoslezsko.

 

 

Jste zde: Jízdné Dopravní podnik Ostrava Jízdné Cestujeme s platební kartou ve spojích Dopravního podniku Ostrava